Informace pro rodiče mladých hráčů FK Bospor

Vážení rodiče našich svěřenců fotbalové oddílu,

za vedení FK Bospor Bohumín bychom Vás chtěli informovat o navýšení celkové platby za fotbalový kroužek na částku 3500 Kč ročně za hráče, a to od sezóny 2020/2021 pro všechny mládežnické týmy od mladších přípravek až po dorost.

Chápeme, že se jedná o nepopulární krok, pro nás ale bohužel nezbytný. Fotbalový klub, který úzce spolupracuje s Domem dětí a mládeže Fontána, je stále bez většího generálního partnera, a může přežít hlavně díky výborné spolupráci, podpoře a dotacím města Bohumín, Fotbalové asociace ČR, a také díky podpoře malých i středních podnikatelů či firem.

Je třeba brát v úvahu, že všechno kolem nás bohužel zdražuje, což pociťujeme samozřejmě i my, a jsme nuceni se tomu přizpůsobit. Po nás to znamená třeba navyšování cen energií, pronájmů hal, tělocvičen a hřišť, dražších nákupů vybavení (pomůcky na trénink, míče, dresy), stoupajících nákladů na dopravu k zápasům, praní prádla, vyšších plateb za rozhodčí, startovné na turnajích apod.

Dále pak nesmíme opomenout veškeré odměny trenérům, kteří se ve svém volném čase věnují i Vašim dětem. Za to jim mimo jiné patří velké poděkování… A je vhodné také v této souvislosti zmínit, že všichni členové vedení klubu pracují pro FK Bospor ve svém volném čase zcela zdarma!

Tímto sdělením bychom chtěli oslovit všechny rodiče a zákonné zástupce, aby brali na zřetel, že oddílové příspěvky je třeba platit řádně a včas. Finanční prostředky, a často i ve vyšších částkách, získávají od rodičů všechny sportovní kluby v Bohumíně i širokém okolí. Neradi bychom tedy přistupovali k tomu, že hráčům s nezaplacenými klubovými příspěvky bychom dále nemohli umožňovat účast na sportovních aktivitách našeho klubu.

Pro informaci dále uvádíme, že usilovně pracujeme na tom, aby současné rozdělení platby bylo už brzy sjednoceno platbou na jeden účet. Podmínky pro fotbal jsou v našem městě i klubu na velmi dobré úrovni, zájem dětí dokonce někdy převyšuje i naše možnosti. Proto pevně věříme, že vstřícným přístupem naše společné fotbalové snažení i v budoucnu podpoříte.

Děkujeme.

Za vedení FK Bospor Bohumín, z.s.

Ivo Cichoň, předseda spolku FK Bospor Bohumín
Petr Bijok, šéftrenér mládeže FK Bospor Bohumín

ZÁSADY MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍ FK BOSPOR BOHUMÍN

Místo a čas:
1. Organizátorem tréninkových procesů je FK Bospor Bohumín ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Fontána Bohumín.
2. Tréninkové procesy se konají ve sportovních objektech společnosti Bospor a Domu dětí a mládeže Fontána Bohumín dle časového harmonogramu vypracovaného FK Bospor Bohumín.
3. Účastníci tréninkových procesů včetně rodičů či zákonných zástupců se zavazují dodržovat provozní řád a bezpečnost při pohybu v areálech určených k tréninkům a utkáním.

POVINNOSTI FK BOSPOR BOHUMÍN
FK Bospor Bohumín, z.s., se zavazuje k:
1. organizaci a vedení dětí-hráčů v různých věkových kategoriích při tréninkových jednotkách a jiných sportovních aktivitách pořádaných FK Bospor Bohumín.
2. zajištění účastníkům tréninkových jednotek vedení proškoleným a kvalifikovaným dozorem.
3. zajištění či organizaci dopravy k utkáním či turnajům.

PLATBY PŘÍSPĚVKŮ FK BOSPOR – DDM FONTÁNA
1. Roční (měsíčně, pololetně) příspěvky je nutno hradit bankovním převodem na čísla účtu s uvedením jména, příjmení a data narození hráče.
2. Každý hráč (rodič, zákonný zástupce) se zavazuje k uhrazení ročního příspěvku ve výši 3500 Kč (350 Kč měsíčně či 1750 Kč za půl roku) – platby by měly být uhrazeny za 1. pololetí do 31. 10. 2020 a za 2. pololetí do 28. 2. 2021 (sourozenecké slevy nutno řešit osobně).

POVINNOSTI RODIČŮ – ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
1. Rodič či zákonný zástupce hráče se zavazuje zajistit bezpečný příchod na tréninkovou jednotku a po ukončení TJ převzetí hráče.
2. Rodič či zákonný zástupce se zavazuje k pravidelné platbě příspěvků v plné výši.
3. V případě ukončení činnosti hráče v FK podá rodič či zákonný zástupce zprávu FK do 7 dní po ukončení docházky.
4. Během sportovní aktivity omezí rodič kontakt s hráčem. Koncentrace hráče na tréninkovou jednotku a pokyny trenéra jsou v mladém věku zásadní.
5. Během trvání tréninků či utkání je trenér jedinou osobou určenou k udělování rad či připomínek.
6. Jsem seznámen s těmito zásadami, akceptuji je a zavazuji se k jejich plnění.

…………………………………………………………………………………
podpis hráče a rodiče nebo zákonného zástupce

Comments are closed.